Všeobecné obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.katyvbaby.cz

 

A Základní ustanovení

A.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.katyvbaby.cz (dále i jen „e-shop“), jehož provozovatelem je Katyv Baby s.r.o., Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 06148760, DIČ: CZ06148760. VOP blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

A.2 Vymezení pojmů:

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

 

B Informace před uzavřením smlouvy

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, sděluje prodávající kupujícímu před uzavřením smlouvy následující údaje.

 

B.1 Údaje o prodávajícím:

Název: Katyv Baby s.r.o.
Sídlo: Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 06148760
DIČ: CZ06148760Telefon: +420 774 824 297
Email: katyvbabycz@gmail.com

Doručovací adresa: Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek

Fakturační adresa: Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek

 

B.2 Zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny v internetovém obchodě. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

B.3 Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. V případě slev je vždy uvedena původní i aktuální cena po slevě. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

B.4 Informace o přijímaných způsobech platby a způsobech dodání jsou uvedeny zde. Na stejném místě jsou uvedeny i náklady na dodání. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

B.5 Údaje o právech z vadného plnění jsou uvedeny v čl. G těchto VOP.

B.6 Prodávající nenabízí uzavření smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

B.7 Prodávající nenabízí k prodeji digitální obsah.

B.8 Příjem objednávek na internetovém obchodě www.katyvbaby.cz je možný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

B.9 Zpracování objednávek, řešení požadavků zákazníků, vyřizování e-mailové korespondence a provoz infolinky probíhá v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 15:00 hodin.

B.10 Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před předáním zboží, a to buď bezhotovostním převodem nebo v hotovosti při osobním převzetí.

B.11 Podmínky, lhůty a postupy pro odstoupení od kupní smlouvy jsou uvedeny v čl. F těchto VOP.

B.12 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

C Uzavření kupní smlouvy

C.1 Kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy vybráním zboží z nabídky prodávajícího na e-shopu a jeho následným vložením do košíku. Košíkem se rozumí vyplněný objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména popis zboží, kódové označení zboží, cenu zboží, množství zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, v případě právnické osoby případně název nebo firma, identifikační číslo právnické osoby, adresa, město, země, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

C.2 Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

C.3 Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit zboží, množství zboží, dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat tak všechny údaje, které do objednávky vložil. Součástí nabídky je úplná objednávka včetně zvolení dopravy a způsobu úhrady. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

C.4 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu prodávajícím, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího zadanou kupujícím. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

C.5 Zpracování všech nabídek probíhá maximálně do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky zboží.

C.6 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

C.7 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

C.8 Kupní smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce.

C.9 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

C.10 Zrušení objednávky je možné pouze do okamžiku předání zboží dopravci anebo do osobního předání zboží prodávajícím kupujícímu.

C.11 Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

D Platební podmínky

D.1 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • Platba předem bankovním převodem (platba je kupujícím uhrazena standardním bankovním převodem z účtu kupujícího na účet vedený  u Fio banky 2901234145/2010). V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dní po uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě neuhradí, kupní smlouva zaniká a objednávka bude automaticky stornována.

D.2 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu. Daňový doklad vystavený prodávajícím slouží zároveň jako záruční list a obsahuje zákonem stanovené minimum náležitostí.

 

E Dodání zboží

E.1 Způsoby dodání objednaného zboží jsou:

 • osobní odběr ve Frýdku-Místku

 • prostřednictvím smluvní přepravní společností Geis, Zásilkovna 

 • v zahraničí prostřednictvím GLS

E.2 Osobní odběr zboží ve Frýdku-Místku je možný. Na konkrétním termínu a místě předání je nutné se předem domluvit buďto telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

E.3 Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn po uplynutí 2 týdnů od zaslaného e-mailu, upozorňujícího na zboží připravené k osobnímu odběru, objednávku stornovat.

E.4 Zboží je možné zaslat kupujícímu smluvní přepravní službou.

Při dodání zboží bude kupujícímu účtováno dopravné dle zvoleného typu platby následovně:

 

V rámci ČR:

 

Při platbě předem na účet:

 • drobné zboží (snapi sponka, poukaz): 17,- Kč – obyčejný dopis 

 • objednávka do 2.000,- Kč včetně: 55,- KčZásilkovna

 • objednávka do 2.000,- Kč včetně: 89,- Kč – Geis

 • objednávka nad 2.000,- Kč: poštovné zdarma Zásilkovna

 • objednávka nad 3.000,- Kč: poštovné zdarma Geis

 

 

V rámci SR:

 

Při platbě předem na účet:

 • objednávka do 30 Eur včetně: 89,- Kč – Slovenská pošta

 • objednávka do 80 Eur Kč včetně: 100,- Kč – Slovenská pošta

 • objednávka nad 80 Eur: poštovné zdarma Slovenská pošta

 

 

V rámci jiných států:

 • poštovné je individuální – podle váhy objednaného zboží a země určení

   

E.5 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Při platbě předem na bankovní účet je zboží odesláno do 3 pracovních dní po připsání částky na účet. Pokud není požadované zboží skladem, bude zákazník obratem informován na uvedené kontakty a zboží bude doručeno v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 2 týdnů od přijetí platby na účet prodávajícího.

E.6 Prodávající odpovídá za kvalitu zboží a za to, že zboží má všechny vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a je v odpovídajícím množství.

E.7 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

E.8 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo v kupní smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené, přičemž na tyto náklady musí být kupující předem upozorněn.

 

F Právo odstoupit od smlouvy

F.1 Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

F.2 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

F.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat na e-mailovou adresu katyvbabycz@gmail.com nebo korespondenčně na adresu Katyv baby s.r.o., Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek formou jednostranného právního jednání. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Přílohou odstoupení musí být kopie kupní smlouvy/potvrzení objednávky.

F.4 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použije prodávající pouze bankovní převod. V žádném případě tím nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží.

F.5 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle kupující zpět na adresu provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, přičemž maximální odhadované náklady jsou ve výši 100 Kč. Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka ani poštovné.

F.6 Vrácené zboží je kupující povinen vrátit nepoškozené, čisté, ve stavu, v jaké jej převzal. Jelikož má některé zboží charakter osobních hygienických pomůcek, není možné uplatnit právo vrácení zboží u již použitých výrobků.

F.7 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně  jeho funkčnosti.

F.8 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

F.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy objednané zboží není již skladem nebo se nevyrábí. V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby se s ním dohodl na dalším postupu, např. výměně zboží, změně objednaného množství apod. V případě, že je zboží již zaplaceno, vrátí prodávající bez zbytečného prodlení již zaplacené finanční prostředky (nebo jejich adekvátní část jako přeplatek po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího na změně obsahu či rozsahu objednávky) kupujícímu výhradně prostřednictvím bankovního převodu.

F.10 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

G Práva a povinnosti z vadného plnění

G.1 Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

G.2 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

G.3 Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití a ošetřovací symboly. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

G.4 Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

G.5 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

G.6 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

G.7 Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

G.8 U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

G.9 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, použitím, či údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození způsobeného kupujícím, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

G.10 Kupující nemá práva z vadného plnění ohledně vad zboží, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

G.11 Podmínky pro uznání reklamace:

 • výrobek byl používán v souladu s návodem a určením

 • vada byla oznámena neprodleně po zjištění – nedošlo k překročení záruční lhůty

 • byl předložen doklad o zakoupení

 • reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího

 • prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení

 • pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána a kupující je povinen prodávajícímu uhradit případné náklady s tím vzniklé

G.12 Reklamaci nelze uplatnit:

 • při běžném opotřebení výrobku

 • při nesprávném použití výrobku

 • při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou

G.13 Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy.

G.14 Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převezetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.

G.15 Adresa pro zasílání reklamací: Kohutová Kateřina, Novodvorská 3052, Frýdek Místek, 73801. Před odesláním reklamace vždy kontaktujte nejprve na email katyvbabycz@gmail.com

G.16 Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

G.17 Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vady odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • bezplatné odstranění vady opravou,

 • přiměřenou slevou z kupní ceny,

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

G.18 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

G.19 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

G.20 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

G.21 Kupující musí oznámit všechny zjištěné vady písemně, a to buď e-mailem na katyvbabycz@gmail.com nebo korespondenčně na adresu Kateřina Kohutová, Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek nejpozději do tří dnů od převzetí zboží.

G.22 V případě, že kupující požaduje odstranění vady dodáním nové věci bez vady anebo  bezplatné odstranění vady opravou, je reklamované zboží třeba neprodleně po oznámení reklamace zaslat na adresu Kateřina Kohutová, Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek společně s kopií prodejního dokladu.

G.23 V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

H Ochrana osobních údajů

H.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

H.2 Kontaktní údaje, k jejichž zpracování dává kupující prodávajícímu souhlas uzavřením kupní smlouvy, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytovány jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

H.3 Prodávající se zaručuje, že citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví při využití služby GoPay, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb uvidí pouze informace o transakcích, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

H.4 Kupující dává svůj souhlas prodávajícímu ke shromažďování a zpracování osobních údajů až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Katyv baby s.r.o., Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek nebo prostřednictvím e-mailu na adresu katyvbabycz@gmail.com.

 

I Osobní konzultace

I. 1 Pokud si nejste svým výběrem jisti, rádi vám pomůžeme. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: katyvbabycz@gmail.com.

 

J Závěrečná ujednání

J.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

J.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

J.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

J.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

J.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2017.

  

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.